Poland actives
join us today

become a Member

more people | more active | more often

About us

What is Poland Active ?

POLAND ACTIVE is a non-profit organisation that is a member of WORLD ACTIVE - the global organisation promoting and innovating the fitness and physical activity sector around the world.

POLAND ACTIVE represents organisations and companies striving to promote all forms of physical activity and health-promoting activities.

Czym jest Polska Aktywna?

POLAND ACTIVE jest organizacją non-profit, która jest członkiem WORLD ACTIVE – globalnej organizacji promującej i wprowadzającej innowacje w sektorze fitness i aktywności fizycznej na całym świecie.

POLAND ACTIVE reprezentuje organizacje i firmy dążące do propagowania wszelkich form aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

Upcoming Events

We host many events throughout the year that cater for our members and the general public
We partner with organisations across Europe and the World to bring you relevant industry exposure and networking opportunities both home and abroad

FITNESS EVENT

Get ready to showcase your event on the thriving Polish fitness market! With a growing interest in health and wellness, Poland is the perfect place to position your event and attract fitness enthusiasts from all over the country.

GREAT OPPORTUNITY

Polska, known for its vibrant fitness community, offers a great opportunity to connect with like-minded individuals who are passionate about leading an active lifestyle. Whether you're hosting a fitness expo, wellness conference, or sports event, the Polish market is eager to embrace new experiences.

FREE ADVERTISING

Don't miss out on tapping into this dynamic market. Promote your event and reach your target audience through social media campaigns, online advertisements, and strategic partnerships with local gyms and influencers. Engage with potential attendees by highlighting the unique features of your event, such as expert speakers or exciting activities.

NETWORKING

Poland's booming fitness industry creates an ideal environment for networking and business opportunities. Make sure you make a lasting impression by delivering an immersive experience that captures the energy and enthusiasm of the Polish fitness community!

Nadchodzące Wydarzenia

Przez cały rok organizujemy wiele imprez, które są przeznaczone dla naszych członków i ogółu społeczeństwa
Współpracujemy z organizacjami w całej Europie i na świecie, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję branżową i możliwości nawiązywania kontaktów zarówno w kraju, jak i za granicą

Our Strategic Objectives

Our Mission is to support our members to recover, grow and strengthen – so as to encourage more people to be more active, more often

In summary, the plan details Ireland Active 5 Strategic Pillars as:

Members

To increase our members operational effectiveness and make it of value for their business to be part of Ireland Active

People

To build capacity in the industry and to support our staff and volunteers within the organisation

Partnerships

To collaborate with our partners to deliver shared strategic objectives that support the industry and enable physical activity goals

Communications

To be the voice of the industry at national level and promote the work of the sector to the public

Standards

That all those who are members of Ireland Active operate to the highest professional and industry standards

Nasz strategiczny Cele

Naszą Misją jest wspieranie naszych członków w regeneracji, rozwoju i wzmacnianiu – tak, aby zachęcić więcej osób do częstszej aktywności

Podsumowując, plan wyszczególnia 5 strategicznych filarów Irlandii Active 5 jako:

Członkowie

Aby zwiększyć efektywność operacyjną naszych członków i uczynić wartościowym dla ich biznesu bycie częścią Ireland Active

Ludzie

Budowanie potencjału w branży oraz wspieranie naszych pracowników i wolontariuszy w organizacji

Związki partnerskie

Współpraca z naszymi partnerami w celu realizacji wspólnych celów strategicznych, które wspierają branżę i umożliwiają cele związane z aktywnością fizyczną

Komunikacja

Być głosem branży na szczeblu krajowym i promować pracę sektora wśród opinii publicznej

Normy

Aby wszyscy, którzy są członkami Ireland Active, działali zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i branżowymi

National Association Partners

Partners POLAND ACTIVE are companies that promote an active lifestyle, educate and support in the field of fitness, wellness and pro-health activities. Each of our partners should care about improving the health of their clients. We share common goals, values and visions. We support each other to make the fitness industry even stronger and more effective.We create a network of contacts that help develop business’s
Partnerami POLAND ACTIVE są firmy, które promują aktywny tryb życia, edukują i wspierają w zakresie fitness, wellness oraz działań prozdrowotnych. Każdemu z naszych partnerów powinno zależeć na poprawie zdrowia swoich klientów. Mamy wspólne cele, wartości i wizje. Wspieramy się nawzajem, aby branża fitness była jeszcze silniejsza i bardziej efektywna. Tworzymy sieć kontaktów, które pomagają rozwijać biznes

How to get involved?

Participation in Poland Active meetings is reserved for non-commercial industry representatives from national or continental trade associations or professional registers from the fitness and physical activity sector. Affiliates are either defined as Poland active experts (academics, scientists) or Poland active supporters (commercial industry stakeholders).
Only not-for-profit representative bodies from the fitness and physical activity sector, in the form of trade associations (national or continental) or professional registers, with a collective mandate, are allowed to participate in the plenary meetings. Only such members should benefit from member rights, including voting, within Poland active.

Jak się angażować?

Udział w Polsce Aktywne spotkania są zarezerwowane dla niekomercyjnych przedstawicieli branży z krajowych lub kontynentalnych stowarzyszeń branżowych lub rejestrów zawodowych z sektora fitness i aktywności fizycznej. Partnerzy definiowani są jako aktywni polscy eksperci (akademicy, naukowcy) lub aktywni kibice Polski (interesariusze z branży komercyjnej). W posiedzeniach plenarnych mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje non-profit reprezentujące sektor fitness i aktywności fizycznej, w formie stowarzyszeń branżowych (krajowych lub kontynentalnych) lub rejestrów zawodowych, z mandatem zbiorowym. Tylko tacy członkowie powinni korzystać z praw członkowskich, w tym z prawa głosu, na terenie Polski aktywnej.

edyta bartejczuk wolak

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

TOMASZ NAPIÓRKOWSKI

TOMASZ GAĆ

Współwłaściciel dwóch placówek, w których zarządza zespołem ponad 100 trenerów personalnych. Wykładowca akademicki i koordynator 2 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzi działalność konsultingową dla trenerów personalnych, dietetyków i fizjoterapeutów. Autor książki.

 

ADAM CHRZANOWSKI

Jest odpowiedzialny za organizację EU4YA by tiguar – największej konwencji edukacyjnej dla trenerów personalnych, medycznych i fitness w centralnej Europie. Konwencja jest współtworzona przez podmioty i ekspertów z branży fitness, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do ich pracy zawodowej.

EDYTA BARTEJCZUK WOLAK

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

MICHAŁ KOSEL

Główny twórca Fundacji Zarabiajnapasji.com oraz założyciel Kancelarii IRBIS, która reprezentuje kluby fitness, szkoły tańca i studia treningowe. Edukuje i dostarcza narzędzia do funkcjonowania pasjonatom z branży fitness, tanecznej i treningowej.