Poland actives
join us today

become a Member

more people | more active | more often

About us

What is Poland Active ?

POLAND ACTIVE is a non-profit organisation that is a member of WORLD ACTIVE - the global organisation promoting and innovating the fitness and physical activity sector around the world.

POLAND ACTIVE represents organisations and companies striving to promote all forms of physical activity and health-promoting activities.

Czym jest Polska Aktywna?

POLAND ACTIVE jest organizacją non-profit, która jest członkiem WORLD ACTIVE – globalnej organizacji promującej i wprowadzającej innowacje w sektorze fitness i aktywności fizycznej na całym świecie.

POLAND ACTIVE reprezentuje organizacje i firmy dążące do propagowania wszelkich form aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

Upcoming Events

We host many events throughout the year that cater for our members and the general public
We partner with organisations across Europe and the World to bring you relevant industry exposure and networking opportunities both home and abroad

Swimming Pool Grant

Ireland Active have announced Funding Allocations. this is the new event

NQS Application

Ireland Active will welcome NQS applications from the 22nd May until the 23rd June 2023.

NQS Workshop 2023

The NQS Workshop will take place on the 22nd May from 10am – 11am.
To register, please email Polactive.com@gmail.com

More events to be announced soon

Nadchodzące Wydarzenia

Przez cały rok organizujemy wiele imprez, które są przeznaczone dla naszych członków i ogółu społeczeństwa
Współpracujemy z organizacjami w całej Europie i na świecie, aby zapewnić odpowiednią ekspozycję branżową i możliwości nawiązywania kontaktów zarówno w kraju, jak i za granicą

Eu4YA

Najększa konferencja Fitness już w maju

Aplikacja NQS

Ireland Active będzie przyjmować zgłoszenia NQS od 22 maja do 23 czerwca 2023 r.

Warsztaty NQS 2023

Warsztaty NQS odbędą się 22 maja w godzinach 10:00 – 11:00.
Aby się zarejestrować, wyślij e-mail Polactive.com@gmail.com

Więcej wydarzeń zostanie ogłoszonych wkrótce

Our Strategic Objectives

Our Mission is to support our members to recover, grow and strengthen – so as to encourage more people to be more active, more often

In summary, the plan details Ireland Active 5 Strategic Pillars as:

Members

To increase our members operational effectiveness and make it of value for their business to be part of Ireland Active

People

To build capacity in the industry and to support our staff and volunteers within the organisation

Partnerships

To collaborate with our partners to deliver shared strategic objectives that support the industry and enable physical activity goals

Communications

To be the voice of the industry at national level and promote the work of the sector to the public

Standards

That all those who are members of Ireland Active operate to the highest professional and industry standards

Nasz strategiczny Cele

Naszą Misją jest wspieranie naszych członków w regeneracji, rozwoju i wzmacnianiu – tak, aby zachęcić więcej osób do częstszej aktywności

Podsumowując, plan wyszczególnia 5 strategicznych filarów Irlandii Active 5 jako:

Członkowie

Aby zwiększyć efektywność operacyjną naszych członków i uczynić wartościowym dla ich biznesu bycie częścią Ireland Active

Ludzie

Budowanie potencjału w branży oraz wspieranie naszych pracowników i wolontariuszy w organizacji

Związki partnerskie

Współpraca z naszymi partnerami w celu realizacji wspólnych celów strategicznych, które wspierają branżę i umożliwiają cele związane z aktywnością fizyczną

Komunikacja

Być głosem branży na szczeblu krajowym i promować pracę sektora wśród opinii publicznej

Normy

Aby wszyscy, którzy są członkami Ireland Active, działali zgodnie z najwyższymi standardami zawodowymi i branżowymi

National Association Partners

Partners POLAND ACTIVE are companies that promote an active lifestyle, educate and support in the field of fitness, wellness and pro-health activities. Each of our partners should care about improving the health of their clients. We share common goals, values and visions. We support each other to make the fitness industry even stronger and more effective.We create a network of contacts that help develop business’s
Partnerami POLAND ACTIVE są firmy, które promują aktywny tryb życia, edukują i wspierają w zakresie fitness, wellness oraz działań prozdrowotnych. Każdemu z naszych partnerów powinno zależeć na poprawie zdrowia swoich klientów. Mamy wspólne cele, wartości i wizje. Wspieramy się nawzajem, aby branża fitness była jeszcze silniejsza i bardziej efektywna. Tworzymy sieć kontaktów, które pomagają rozwijać biznes

How to get involved?

Participation in Poland Active meetings is reserved for non-commercial industry representatives from national or continental trade associations or professional registers from the fitness and physical activity sector. Affiliates are either defined as Poland active experts (academics, scientists) or Poland active supporters (commercial industry stakeholders).
Only not-for-profit representative bodies from the fitness and physical activity sector, in the form of trade associations (national or continental) or professional registers, with a collective mandate, are allowed to participate in the plenary meetings. Only such members should benefit from member rights, including voting, within Poland active.

Jak się angażować?

Udział w Polsce Aktywne spotkania są zarezerwowane dla niekomercyjnych przedstawicieli branży z krajowych lub kontynentalnych stowarzyszeń branżowych lub rejestrów zawodowych z sektora fitness i aktywności fizycznej. Partnerzy definiowani są jako aktywni polscy eksperci (akademicy, naukowcy) lub aktywni kibice Polski (interesariusze z branży komercyjnej). W posiedzeniach plenarnych mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje non-profit reprezentujące sektor fitness i aktywności fizycznej, w formie stowarzyszeń branżowych (krajowych lub kontynentalnych) lub rejestrów zawodowych, z mandatem zbiorowym. Tylko tacy członkowie powinni korzystać z praw członkowskich, w tym z prawa głosu, na terenie Polski aktywnej.

Greg Oliver

Greg Oliver is Chief Executive Officer and Managing Director of Fitness and Lifestyle Group, being appointed at its formation in 2016. The Group’s brands include Fitness First Australia, Goodlife Health Clubs Australia, Jetts Fitness, Zap Fitness, Barry’s Bootcamp Australasia, Hypoxi, Kubofit and Loup. With more than 500 clubs across Australia, New Zealand and South-East Asia, FLG has over 720,000 club members across the globe and more than 300,000 digital subscribers on the Loup digital content platform.

With a career in the Fitness Industry spanning 40 years, Greg is regarded as one of the world’s most respected fitness industry executives. Greg’s experience includes the ownership and management of multi-club gym chains, corporate health practices and the start-up to divestment of one of the country’s largest membership billing and software services. Greg has significant experience in M & A activity, across the Fitness Industry in both club and Global brand acquisition.

Along with his operational experience Greg has held board positions and company directorships with a number of respected bodies including Fitness Australia, Fitness Victoria and Belgravia Health and Leisure Group.

Emmett Williams

Emmett Williams, Bcom GAICD has had the rare experience of working throughout the fitness industry in multiple regions of the world, most recently returning to Australian shores after spending 10 years in the United States. Having built and owned gyms on one side of the ledger, to having owned and grown the international sales & marketing company CFM on the other side of the ledger, Emmett now allocates most of his time as a founding partner & the CEO of APAC for the wearable technology company, Myzone.

Emmett was in past years awarded entry onto Fitness Australia’s (AusActive) prestigious ‘Roll of Honour’ for his excellence in leadership, whilst also accepting IHRSA’s ‘Supplier of the Year’ award on behalf of Myzone. Emmett currently sits on the advisory board of IHRSA’s Industry Partner Council and is a council member of the Global Health and Fitness Alliance, a group that works to influence intergovernmental policy that grows the fitness industry.

TOMASZ GAĆ

Współwłaściciel dwóch placówek, w których zarządza zespołem ponad 100 trenerów personalnych. Wykładowca akademicki i koordynator 2 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzi działalność konsultingową dla trenerów personalnych, dietetyków i fizjoterapeutów. Autor książki.

 

ADAM CHRZANOWSKI

Jest odpowiedzialny za organizację EU4YA by tiguar – największej konwencji edukacyjnej dla trenerów personalnych, medycznych i fitness w centralnej Europie. Konwencja jest współtworzona przez podmioty i ekspertów z branży fitness, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do ich pracy zawodowej.

EDYTA BARTEJCZUK WOLAK

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

MICHAŁ KOSEL

Główny twórca Fundacji Zarabiajnapasji.com oraz założyciel Kancelarii IRBIS, która reprezentuje kluby fitness, szkoły tańca i studia treningowe. Edukuje i dostarcza narzędzia do funkcjonowania pasjonatom z branży fitness, tanecznej i treningowej.