Our vision

In line with our vision, we believe that people can live healthier lives by staying active and reducing the number of diseases and diseases. We are committed to helping more people become more active, by working with the entire fitness and wellness community. Our goal is to make physical activity accessible to everyone, regardless of age, skill level or location. With our resources and knowledge, you can start your journey towards a healthier life today!

Our mission

Our mission is to support our members and partners in recovery, growth and empowerment – so as to encourage more people to be more active, more often.Our strategic pillars are designed to drive growth in the health and fitness sector while helping members increase their operational efficiency. Our goal is to build capacity in the industry and support our members with tailored programs and services. POLAND Active, you can streamline your business operations, improve member satisfaction and generate more revenue.

Nasza wizja

Zgodnie z naszą wizją wierzymy, że ludzie mogą żyć zdrowiej, pozostając aktywnymi i zmniejszając liczbę chorób i chorób. Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc większej liczbie osób stać się bardziej aktywnymi, współpracując z całą społecznością fitness i wellness. Naszym celem jest, aby aktywność fizyczna była dostępna dla wszystkich, niezależnie od wieku, poziomu umiejętności czy lokalizacji. Dzięki naszym zasobom i wiedzy możesz rozpocząć swoją podróż w kierunku zdrowszego życia już dziś!

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie naszych członków i partnerów w odzyskiwaniu, wzroście i wzmacnianiu pozycji – tak, aby zachęcić więcej osób do większej aktywności i częściej. Nasze strategiczne filary mają na celu stymulowanie wzrostu w sektorze zdrowia i fitnessu, jednocześnie pomagając członkom zwiększyć ich wydajność operacyjną. Naszym celem jest budowanie potencjału w branży i wspieranie naszych członków dostosowanymi programami i usługami. POLSKA Aktywny, możesz usprawnić swoją działalność biznesową, poprawić zadowolenie członków i generować większe przychody

Meet our entire team

POLAND ACTIVE is a non-profit organisation that is a member of WORLD ACTIVE – the global organisation promoting and innovating the fitness and physical activity sector around the world POLAND ACTIVE represents organisations and companies striving to promote all forms of physical activity and health-promoting activities.

Our goal

Our goal is to make physical activity accessible to everyone, regardless of age, gender, skills, and location. We have the right tools, resources, knowledge, and experience to help our members/partners get even more involved in the promotion of physical activity.
We believe that people can live healthier lives thanks to daily activity, without diseases and ailments negatively affecting their well-being. We create a community that is stronger than a single individual, which allows us to reach more people, for whom we create the perfect environment for a more active lifestyle.

Our mission

Our mission is to support the members and partners of our organisation in reaching out to more people who want change but need the right conditions and motivation to become active and involved in a healthy lifestyle
We operate to the highest standards and principles that allow us to stimulate increased engagement in the health and fitness sector. At the same time, we help our members increase their operational efficiency to make their operations even more productive and effective. Everything we do is aimed at streamlining business operations, improving member satisfaction, and multiplying their revenues.
We welcome you to join us! Take advantage of our resources, knowledge and capabilities that will allow you to get even more involved in the promotion of physical activity.

We support everyone.

It doesn’t matter your metric, gender, and your background. The most important factor for us is your motivation and willingness to establish yourself in the fitness industry. Whether your Business or audience is small or large, we are here to activate and support anyone who demonstrates a desire to work in the fitness and health sector.

Regardless of the type of activity.

Physical activity has different faces, each of its forms always has the same goal – to improve the health of the body and spirit. What counts for us is motivation and a willingness to cooperate, we believe that cooperation and motivation are the key to success.
POLAND ACTIVE jest organizacją non profit, będącą członkiem WORLD ACTIVE – Światowej Organizacji zrzeszającej sektor fitness i aktywności fizycznej na całym świecie.POLAND ACTIVE reprezentuje organizacje i firmy dążące do propagowania wszelkich form aktywności fizycznej i działań prozdrowotnych.

Naszym celem

jest uczynienie aktywności fizycznej dostępnej dla każdego, niezależnie od wieku, płci, umiejętności i lokalizacji. Posiadamy odpowiednie narzędzia, zasoby, wiedzę i doświadczenie, które pomogą naszym członkom/partnerom jeszcze silniej angażować się w promocję aktywności fizycznej.
Wierzymy, że ludzie mogą żyć zdrowiej dzięki codziennej aktywności, bez chorób i dolegliwości negatywnie wpływających na ich samopoczucie. Tworzymy społeczność, która jest silniejsza niż pojedyncza jednostka, co pozwala nam dotrzeć do większej liczby osób, którym stwarzamy idealne warunki do prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia.

Naszą misją jest

Naszą misją jest wspieranie członków i partnerów naszej organizacji w docieraniu do kolejnych osób, które chcą zmiany, ale potrzebują odpowiednich warunków i motywacji, aby stać się aktywnymi i zaangażowanymi w zdrowy styl życia.
Działamy według wysokich standardów i zgodnie z zasadami pozwalającymi nam stymulować wzrost zaangażowania w sektorze zdrowia i fitnessu. Jednocześnie pomagamy naszym członkom zwiększać ich efektywność operacyjną, aby ich działalność była jeszcze bardziej produktywna i efektywna. Wszystko, co robimy, zmierza w kierunku usprawnień operacji biznesowych, poprawy zadowolenia członków i pomnażania ich przychodów.
Bądź jednym z nas! Skorzystaj z naszych zasobów, wiedzy i możliwości, które pozwolą Ci jeszcze silniej angażować się w promocję aktywności fizycznej.

Wspieramy każdego

Nie liczy się metryka, płeć i Twoje pochodzenie. Najważniejsza jest dla nas Twoja motywacja i chęć realizacji się w branży fitness. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja ma małe czy duże zasięgi, jesteśmy po to, aby aktywizować i wspierać każdego, kto wykazuje chęć pracy w sektorze fitness i działań prozdrowotnych.

Niezależnie od rodzaju aktywności

Aktywność fizyczna ma różne oblicza, każda jej forma ma zawsze ten sam cel – poprawę zdrowia ciała i ducha. Dla nas liczy się motywacja i chęć współdziałania, wierzymy, że współpraca i motywacja są kluczem do osiągnięcia sukcesu.

similiar orginations

MICHAŁ KOSEL

Główny twórca Fundacji Zarabiajnapasji.com oraz założyciel Kancelarii IRBIS, która reprezentuje kluby fitness, szkoły tańca i studia treningowe. Edukuje i dostarcza narzędzia do funkcjonowania pasjonatom z branży fitness, tanecznej i treningowej.

TOMASZ GAĆ

Współwłaściciel dwóch placówek, w których zarządza zespołem ponad 100 trenerów personalnych. Wykładowca akademicki i koordynator 2 kierunków studiów podyplomowych. Prowadzi działalność konsultingową dla trenerów personalnych, dietetyków i fizjoterapeutów. Autor książki.

 

EDYTA BARTEJCZUK WOLAK

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.

TOMASZ NAPIÓRKOWSKI

ADAM CHRZANOWSKI

Jest odpowiedzialny za organizację EU4YA by tiguar – największej konwencji edukacyjnej dla trenerów personalnych, medycznych i fitness w centralnej Europie. Konwencja jest współtworzona przez podmioty i ekspertów z branży fitness, których celem jest przekazanie uczestnikom wiedzy, umiejętności i inspiracji do ich pracy zawodowej.

edyta bartejczuk wolak

Reprezentuje organizację REPs Polska zrzeszającą wybrane placówki szkoleniowe oraz ich szkoleniowców, jak również indywidualnych instruktorów fitness, instruktorów siłowni i trenerów personalnych. Wprowadziła REPs Polska do międzynarodowej organizacji ICREPs. Ponadto ukończyła uniwersytet ekonomiczny, jest autorką wielu programów dydaktycznych i autorką książki, posiada 29-letnie doświadczenie trenera i instruktora oraz specjalizację naturoterapeuty i anti-aging.